Fachowy dźeń 2plus dnja 5. a 6. nowembra 2021 je so wysokeho stawa koronowych infekcijow dla bohužel wotprajić dyrbjał

 

Informacija Sakskeho statneho ministerstwa za kultus z 03.11.2021

Lětnje so wotměwacy fachowy dźeń 2plus je wažny element dalekubłanja a wuměny nazhonjenjow. Jedna so wo zarjadowanje Sakskeho ministerstwa za kultus a Krajneho zarjada za šulu a kubłanje, Budyske stejišćo, w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ. Wone měri so na wučerki a wučerjow, šulske wjednistwa a wšitkich akterow , kotřiž su na zeskutkownjenju koncepta 2plus wobdźěleni.

Lětsa je so Fachowy dźeń koncepcionelnje na wotewrjeny forum dale wuwił. Z tutym nowym formatom maja wšitke na šulach skutkowace wosoby móžnosć, fachowu wuměnu prawidłownje pěstować.

Dnja 6. nowembra měješe so w Chrósćicach prezenčne zarjadowanje na temu „W teamje wuspěšnje w šuli dźěłać“ wotměć. Jako běchu infekciske ličby w Swobodnym staće Sakska w lěću na niskim stawje, je so přewjedźenje tajkeho zarjadowanja jako móžne wobhladowało.

W minjenych tydźenjach pak su infekciske ličby nažel zaso jara stupali. Při kritiskim infekciskim wuwiću wobsteji najwažniši zaměr w tym, zo so prezenčna wučba za wšitke šulerki a za wšitkich šulerjow zawěsći.

Při sylnym wupřestrěwanju infekcijow ma dodźerženje zakładnych hygieniskich prawidłow wosebity wuznam. K tomu słuša tež wobmjezowanje wosobinskich kontaktow, kotrež njejsu na kóždy pad trěbne. Na to hladajo, njemóže so za 6. nowember 2021 planowane zarjadowanje wotměć. Tež diskusija na předwječoru so wotpraji.

Jako zarjadowar Fachoweho dnja budźemy Wam přihódne poskitki spřistupnić, zo bychu so za 6. nowember 2021 planowane rozmołwne koła a dźěłarnički kaž tež předwječorne zarjadowanje nachwatać móhli abo so bórze jako online-poskitk přewjedu.

Naš dźak słuša wšitkim, kotřiž su dalewuwiwanje Fachoweho dnja konceptionelnje přewodźeli a zarjadowanje  6. nowembra 2021 z wulkim angažementom přihotowali. To su wosebje referentki a referenća hłowneho přednoška, diskusijnych kołow a dźěłarničkow kaž tež sobudźěłaćerki Rěčneho centruma WITAJ.

Wšitke informacije k dalšemu postupowanju budu na internetowej stronje forum2plus.de wozjewjene. Impulsowe přednoški a podcasty k lětušej hłownej temje kaž tež móžnosć k wotedaću měnjenja abo prašenjow steja wšitkim zajimcam dale k dispoziciji.

Na mjenowanej internetowej stronje budźe so bórze tež wobłuk za wuměnu serbskorěčnych wučbnych materialijow mjez wučerkami a wučerjemi k wužiwanju zarjadować.

 

 

Dotalny fachowy dźeń stanje so z wotewrjenym forumom za naše šule z wučbu po koncepće 2plus

Zhromadnje z wami chcemy nowe perspektiwy za naše šule jako stajny proces wuwiwać a za móžnosćemi pytać, wšědne dźěło wolóžować a polěpšować. Forum je městno za najwšelakoriše měnjenja a je žiwy přez wuměnu a wobdźělenje.

Naša tema: Teamowe dźěło a šule přichoda

Tuchwilu mamy tójšto infrastrukturelnych a personelnych njedostatkow, z kotrymiž mamy wšědnje wojować. Chcemy z wami wo nowych formach zhromadneho dźěła wuradźować a nowe ideje za naše šule wuwiwać.

Naš hłowny hósć: Walter Heilmann z Kölna

Walter Heilmann je poradźowar za teamowe dźěło a šulotwar. Wón předstaji nam na praktiskich přikładach, kak hodźa so wšědne problemy na statnych šulach z inowatiwnymi pedagogiskimi konceptami a konsekwentnym teamowym dźěłom rozrisać.

Je nam swój impulsowy přednošk k temje hižo w předpolu jako widejo k dispoziciji stajił. Chcemy wam z tym móžnosć skićić, nam waše prěnje mysle k temje posrědkować. Smy jara wćipni na waš sprawny a přiwšěm anonymny feedback.

Wjeselimy so, waše mysle a prašenja z knjezom Heilmanom a z wami na forumje w Chrósćicach debatować.

A što měniš ty k temje Waltera Heilmanna? *
wróćo dale
Ty sy na přikład hortnar, wučerka, domownik, socialny asistent, staršiski dźěl ... *
wróćo dale

Dalša wažna tema na předwječoru foruma: Šulotwar

Walter Heilmann předstaji nam w sćěhowacymaj widejomaj tež nowe šulotwarske koncepty. Zdobom zhonimy, kak móžemy so my jako direktnje potrjecheni přez tak mjenowanu fazu nul na tutych procesach wobdźělić.

2. dźěl | Žadanja na načasnu šulsku architekuru

3. dźěl | Faza nul - wupruwowane procesy za šulu a šulskich nošerjow

dalše wobsahi k našim temam

pedagogiske koncepty

Krizy maja we sebi tež šansy! W času Chróšćanskeho zběžka před 20 lětami je so w Serbach pod titulom "Wěteńčanska initiatiwa" rjad inowatiwnych pedagogiskich konceptow diskutował. Što z toho da so pod wliwom digitalizacije, inkluzije a strukturneje změny na dobro našich šulow zaso wožiwić a we wobstejacych strukturach zeskutkownić?

dale čitać

teamowe dźěło

Wučerka a wučer staj husto na so stajenaj. W času kompleksnych wužadanjow wobsteji móžnosć, zo to mocy jendnotliwca přežada. Što potom? Zhromadnje smy sylni! Tak rěka w znatym přisłowje. Chcemy sej wuwědomić, kotre wosoby w šulskim konteksće do tuteje zhromadnosće słušeja.

dale čitać

wuknjenska wokolina

Trjebamy pola nas we wsy cyle nowu šulu? Snano haj, ale najprjedy měli sej wuwědomić, kotre wuknjenske wokoliny bychu našemu šulskemu žiwjenju a našim modernym wuwučowanskim a wuknjenskim metodam najlěpje wotpowědowali. Znajemy šule, hdźež pokaza hižo zachod přećelne mjezwočo šule, hdźež hodźa so rumnosće fleksibelnje přeměnić za skupinske dźěło abo wulki forum?

dale čitać
Image
Fachowy dźeń 2plus wuhotujetej Sakske statne ministerstwo za kultus a Krajny zarjad za šulu a kubłanje, wotnožka Budyšin, w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.