Diskusijne blido 1

Walter Heilmann | Beno Hoyer

Wuspěšne dźěło w šuli přez skutkowanje w teamje

Rozdźěle mjez dźěćimi su bóle mnohostronske hač je nam to wšědnje wědome. Jednotliwa pedagogiska fachowa móc njemóže tuž kóždemu dźěsću dospołnje wotpowědować.

Wona trjeba podpěru multiprofesionalneho teama, zo by inkluziwnje dźěłać móhła. Do teamej słušeja fachowcy šulskeho socialneho dźěła, cyłodnjowskich poskitkow, hortow, powołanskeho poradźowanja, techniskeho personala abo šulskeho přewoda we wobłuku inkluzije. Poměrne nowe fachowe mocy na šulach su asistenća, na přikład asistenća za inkluziju, za šulske zarjadniske dźěła abo pedagogiscy asistenća. Teamowe dźěło bazuje na zhromadnym wědomju zamołwitosće za cyłe šulerstwo a za wuwićowe procesy kóždeho jednotliweho šulerja. Organizacija dźeń a multiprofesionalnišeho teamoweho dźěła bazuje na transparency, strukturěrowanej komunikaciji a dojednanym dźělenju dźěła.

Walter Heilmann I šulski nawoda na wuměnku I Köln

Walter Heilmann je pedagoga a něhdyši nawoda šule “Rosenmaarschule” w Kölnje, kotraž je inkluziwna cyłodnjowska zakładna šula. Hižo 1980 započa tuta tak mjenowana Jenaplan šula (tehdy hišće pod mjenom “Peter-Petersen-Schule”), zbrašene a njezbrašene dźěći zhromadnje wuwučować. W nadawku załožbow, kiž buchu po Carlu Friedrichu Montagu jako Montagowe załožby pomjenowane, přewodźuje Walter Heilmann jako poradźowar šulotwara “Pilotowy projekt Inkluziwne šule planować a twarić” na Statnej zhromadnej šuli we Weimaru. Wón poradźuje šule a nošerjow šulow w tu- a wukraju w prašenjach wuwića šule a šulotwara. Ćežišća při tym su procesy a struktury nastupajo wobdźělenje a sobupostajowanje kaž tež multiprofesionalne zhromadne dźěło.

Beno Hoyer I Sakske statne ministerstwo za kultus I referat asistencne systemy w šulach, dalekubłanje

Beno Hoyer je wukubłany wučer za stawizny, nabožinu a towaršnowědu. Hač do lěta 2020 wuwučowaše wón na Serbskej wyšej šuli “Michał Hórnik” Worklecy. Wot 01.09.2020 sem je wón referent při Sakskim statnym ministerstwje za kultus a bjezposrědnje na koncipowanju a wuwiću asistencnych systemow wobdźěleny.

Diskusijne blido 2

Wolfgang Goldstein I Jan Hrjehor (Slepo)

Wuknjenska wokolina

Što so změni, hdyž so wuknjenska wokolina změni? Što woznamjenjeja wjetše rumnostne kapacity a moderne wuhotowanje za wšědne procesy w šuli? Nazhonitaj wučerjej a nawodaj rozprawitaj, kak staj lěta trajacy proces twara noweje zakładneje a wyšej šule “Dr. Marja Grólmusec” w Slepom dožiwiłoj a što nowotwar šule dźensa za šulerstwo a wšitkich pedagogisce skutkowacych na městnje woznamjenja. Wšitkim wobdźělnikam diskusije posrědkuja swoje nazhonjenja a wotmołwjeja na prašenja, kotrež měli so při twarskich naprawach w šulach wobkedźbować, wšojedne hač jedna so wo nowotwar abo přetwar.

Wolfgang Goldstein I šulski nawoda na wuměnku, gmejnski radźićel a wjesny předstejićer I Slepo

Wolfgang Goldstein je wukubłany wučer za matematiku a fyziku. Wot 1990 hač do jeho wuměnka w lěće 2020 bě wón na wyšej šuli “Dr. Marja Grólmusec” w Slepom šulski nawoda a je wjace hač dźesać lět rozsudnje na wšěch fazach nowotwara šule wobdźěleny był. W februarje 2020 zaćahnychu šulerjo a wučerjo zakładneje a wyšeje šule w Slepom do noweho twarskeho kompleksa. Dale je Walter Goldstein aktiwny jako gmejnski radźićel a wjesny předstejićer gmejny Slepo a poradźuje w kubłanskich naležnosćach.

Jan Hrjehor I šulski nawoda wyšeje šule "Dr. Marja Grólmusec" I Slepo

Jan Hrjehor je wukubłany fachowy wučer za serbšćinu a sport. Wot lěta 2004 skutkowaše na wyšich šulach w Pančicach-Kukowje, Worklecach, Ralbicach a Budyšinje, kaž tež na Serbskim gymnaziju Budyšin. Wot lěta 2020 sem nawjeduje wyšu šulu “Dr. Marja Grólmusec” w Slepom. Rodźeny Róžeńčan bě tež jedyn z tych wučerkow a wučerjow, kiž su w lěće 2001 w Chrósćicach 5. lětnik we wobłuku Chróšćanskeho zběžka wuwučowali.

Nimo swojeho skutkowanja w šulskej słužbje běše a je Jan Hrjehor přeco hišće jako organizator sportowych zarjadowanjow za šulerjow aktiwny a rozprawja wo sportowych podawkach w Serbskim rozhłosu a w Serbskich Nowinach. 

Dźěłarnička 1

Daniela Knoblichowa

Materialowa zběrka k podpěrje dwurěčneje serbsko-němskeje wučby w zakładnej šuli - předstajenje noweho rjadowaka

W dźěłarničce so nowy rjadowak předstaji a jeho dalše wudospołnjenje so diskutuje.
Na přikładomaj serbskeje dźěćaceje literatury  – „Kak je žabka Šlapka spěšnje skakać nawuknyła“ a “Knjeni Móškowa”  – předstaja so wučbne materialije, kotrež móhli šulerki a šulerjo ke kreatiwnemu wobchadźenju z literaturu pozbudźić. Na tutej bazy wuradźuja wobdźěleni na dźěłarničce, kotre wotkazy na wučbny plan a kotre doporučenja su za nich při planowanju wučby pomocliwe a dyrbjeli so zhromadnje z materialijemi do systematiki rjadowaka zapřijeć.

Daniela Knoblichowa I Sakski krajny zarjad za šulu a kubłanje

Daniela Knoblichowa je fachowa wukubłanska wjednica w fachowej didaktice serbšćina a němčina při Wučenskim hamće za zakładnu šulu Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB), wotnožka Drježdźany. Nimo toho je fachowa poradźowarka za serbšćinu po koncepće 2plus a serbšćinu ISL (intensiwne wuknjenje rěče) při LaSuB, wotnožka Budyšin.

Dźěłarnička 2

Stefan Hanuš | Diana Šołćina

Wuknjenske karty – z wobrazami wuknyć a wučbne wobsahi grafisce sposrědkować

Wuknjenske karty su kreatiwna wizualizacija wučbnych wobsahow. Wuknjenske procesy hodźa so planować, temy nadźěłać abo nawuknjene wobsahi do zwiska stajić. W dwurěčnej serbsko-němskej wučbje poskići so tuta metoda wosebje za nawuknjenje a nałožowanje fachowych zapřijećow. Přez zwobraznjenje wobsahow so tute zapřijeća wizualizuja a wobsahowe zwiski so jasnje pokazuja. Tak podpěraja wuknjenske karty poradźenu bilingualnu fachowu wučbu.

Stefan Hanuš I grafikar I Berlin

Štefan Hanuš je wukubłany grafikar a ilustrator a wot lěta 2006 sem swobodnje skutkowacy. Přez swoju comicowu seriju “Feliks a Florian” w Płomjenju je wšitkim serbskim šulerkam a šulerjam znaty. Tež někotre serbskorěčne wučbnicy su z jeho grafikami wuhotowane. Wučerkam a wučerjam je Štefan Hanuš zdobom přez seminary znaty, kotrež su so w zamołwitosći Krajneho zarjada za šulu a kubłanje, stejišćo Budyšin (LaSuB) organizowali. Za Rěčnym centrum WITAJ je wospjet comicowe dźěłarnički za serbske šulerki a serbskich šulerjow w Hornim Hajnku nawjedował. Zhromadnje ze swojej mandźelskej Štefi Hanušowej wjedźe Serbski konsum pod www.serbskikonsum.de.

Diana Šołcina I Serbska wyša šula “Michał Hórnik” Worklecy I LaSuB Radebeul

Diana Šołćina je wukubłana wučerka za stawizny a sport. Wona wuwučuje na Serbskej wyšej šuli “Michał Hórnik” Worklecy nimo toho towaršnowědu a skutkuje po wotpowědnym dalekubłanju jako poradźowaca wučerka. Wot lěta 2020 sem skutkuje podźělnje jako referentka při Krajnym zarjedźe za šulu a kubłanje, stejišćo Radebeul, w referaće za wuwiwanje kwality w kubłanju.

Dźěłarnička 3

Milenka Cyžowa | Michał Cyž

Dźěło z bookii-pisakom

Tak mjenowane swobodne wuknjenske metody zmóžnjeja, zo móže kóždy šuler w swojim tempje w přepodatym času wuknyć. W přihotach na wučbu hodźa so wuknjenske hry w serbšćinje na relatiwnje jednore wašnje wuwić. Při tym je „Bookii"-pisak wažny digitalny pomocny srědk. Zasadźenje „Bookii"-pisaka we wučbje hodźi so při zwučowanju čitanja, pisanja a rěčenja. Šulerki a šulerjo móža swójske rěčne přinoški tež samostatnje nahrawać a swoje rěčne kmanosće přepruwować. Milenka Cyžowa pokaza w dźěłarničce, na kotre wašnje wona z Bookii-pisakom dźěła a poskići fachowu wuměnu wo tym.

Milenka Cyžowa | Serbska zakładna šula "Michał Hórnik" Worklecy

Milenka Cyžowa je wukubłana wučerka za zakładnu šulu. Powołanske nazhonjenja je po studiju w Podstupimje a w Berlinje zběrała. Tuchwilu je wona rjadowniska wučerka druheho lětnika Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ we Worklecach a wuwučuje hłownje rěč, matematiku a wěcnu wučbu.

Michał Cyž | Załožba za serbski lud

Michał Cyž je diplomowy překupc za kulturny management. Wón ma wjelelětne nazhonjenja jako medijowy pedagoga a skutkuje jako tajki tež aktiwnje na šulach ze serbskorěčnej wučbu. Hač do lěta 2021 bě nawjedowacy přistajeny pola SAEK (Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal). Nětko skutkuje na medijowej etaži Serbskeho domu a je projektowy sobudźěłaćer Załožby za serbski lud.